Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) realizują projekt:
MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Partnerzy, tj. Iławska Izba Gospodarcza i Szkoła Językowa „4 Languages” przystępując do realizacji projektu postawili sobie za cel, aby z 40 zaliczanych do grupy NEET bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 18-35 lat przynajmniej 37 weszło bądź powróciło na rynek pracy lub do systemu edukacji. Chcą oni to osiągnąć stwarzając warunki tym osobom do nabycia kompetencji zawodowych w 1 z 4 zawodów branży gastronomiczno-hotelarskiej i kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, informatyczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się). Proces dojścia do tego celu podzielono na IV Etapy. Po wyłonieniu osób szczególnie potrzebujących wsparcia, a jednocześnie najbardziej zmotywowanych, w ramach II Etapu osoby te przygotują się do mobilności ponadnarodowej poprzez wsparcie psychologiczne, kurs zawodowy w wybranej przez siebie profesji, informatyczny oraz kursy: j. angielskiego i j. hiszpańskiego, tj. języka miejsca odbywania zagranicznych staży(Granada-Andaluzja). Przed wyjazdem grupa przejdzie również przygotowanie kulturowe. III Etap, to 70-dniowy pobyt za granicą, który wypełni: 50 dni staży w wybranych restauracjach/hotelach (8h/dzień), a pozostałe dni i czas: zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, przygotowane przez partnera ponadnarodowego. Ostatni, IV Etap, po powrocie do kraju, to - w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie - realizacja strategii wejścia/powrotu na rynek pracy lub do systemu edukacji, a więc międzynarodowy egzamin z j. angielskiego (certyfikat TOEIC), wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego oraz miesięczny staż w wybranym na początku wsparcia zawodzie. Przez cały okres wsparcia w Etapach II-IV, przyporządkowany do każdej z 10-osobowych grup mentor krajowy, a podczas mobilności ponadnarodowej w ramach III Etapu również mentor partnera ponadnarodowego, w IPD zbierze od uczestników dane wejściowe w odniesieniu do nabywanych przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych i na podstawie indywidualnych z nimi spotkań oraz dokumentów z poszczególnych form wsparcia oraz opinii prowadzących te wsparcia będzie mierzył na bieżąco postęp w osiąganiu celu projektu. Projekt realizowany w okresie II’2016-IX’2017,w ramach 2 naborów po 20 uczestników w naborze: I nabór: II-XI’2016, II nabór: XI’2016-VIII’2017.

Więcej o projekcie w zakładce: Projekty – Projekt PO WER 4.2

Projekt nr  WND-POWR.04.02.00-00-0134/15
realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 304 189,28 PLN