Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
DZIĘKI EFS ZNALAZŁ/AM/EM SWOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY-II EDYCJA
Projekt RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2

Celem projektu jest nabycie w okresie od IV’2017 do III’2018 przez minimum 54 mieszkańców (33 kobiety) powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku powyżej 29 roku życia (bezrobotni, bierni zawodowo, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni)kompetencji kluczowych do poruszania się po rynku pracy i zawodowych w wybranej profesji oraz przez 33 z nich kwalifikacji językowych lub informatycznych. Odbędzie się to na podstawie zidentyfikowanych potrzeb uczestników i zindywidualizowanego wsparcia, które zawarte zostaną w formie danych wejściowych(stopień oddalenia od rynku pracy, inicjatywność i motywacja do poszukiwania pracy, predyspozycje i wybór zawodu, motywacja do podnoszenia kompetencji) w opracowanym wspólnie z każdym uczestnikiem Indywidualnym Planie Działania (IPD). Wskazane w celu kompetencje kluczowe do poruszania się po rynku pracy uczestnicy nabędą podczas warsztatów technik aktywnego poszukiwania pracy i indywidualnego pośrednictwa pracy, zawodowe zaś za sprawą przeprowadzonych w oparciu o certyfikowane programy nauczania kursów zawodowych w wybranej wspólnie z doradcą profesji, a po ich ukończeniu za sprawą staży w przedsiębiorstwach. Wybór ścieżki zawodowej zdecyduje, którym uczestnikom w aktywności na rynku pracy i zdobyciu zatrudnienia pomocne okażą się kursy i kwalifikacje językowe (j. angielski – certyfikat TOEIC) lub informatyczne (certyfikat – ECDL) i ci objęci zostaną tą formą wsparcia. Na podstawie opinii zawartych w ocenach prowadzących poszczególne formy wsparcia i dokumentów potwierdzających ich ukończenie doradca zawodowy wspólnie z każdym uczestnikiem przez cały okres udzielanego wsparcia, na podstawie danych wejściowych w IPD, mierzyć będzie postęp w osiąganiu celu projektu, który ostatecznie ma doprowadzić do założonej we wskaźnikach rezultatu aktywności zawodowej uczestników po opuszczeniu projektu i zdobycia przez minimum 24 z nich zatrudnienia.

Więcej o projekcie w zakładce: Projekty - Projekt RPO 10.2 II EDYCJA

 

Projekt nr RPWM.10.02.00-28-0048/16  „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy-II Edycja” jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 818.396,02 PLN