Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) realizują projekt:
MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – II EDYCJA
(w ramach PO WER 4.2)

Iławska Izba Gospodarcza i Szkoła Językowa „4 Languages” postawili sobie za cel, aby z 40 zaliczanych do grupy NEET bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 18-35 lat przynajmniej 37 weszło/powróciło na rynek pracy lub do systemu edukacji. Chcą oni to osiągnąć stwarzając warunki tym osobom do nabycia kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej i kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w j. obcych, informatyczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się). Proces dojścia do celu podzielono na IV Etapy. Po wyłonieniu osób potrzebujących wsparcia i zmotywowanych, w ramach II Etapu osoby te przygotują się do mobilności ponadnarodowej poprzez kurs zawodowy w wybranej przez siebie profesji (w przypadku braku jakichkolwiek kompetencji/kwalifikacji w wybranym zawodzie), a także poprzez kursy: j. angielskiego i j. hiszpańskiego, tj. języka miejsca odbywania staży (Granada-Andaluzja) oraz poprzez przygotowanie psychologiczne i kulturowe.
III Etap, to 49-dniowy pobyt w Hiszpanii (Granada), u Partnera ponadnarodowego - EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS S. L., który wypełni: 35 dni staży w wybranych restauracjach/hotelach (8h/dzień), a pozostałe dni i czas :zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, przygotowane przez Partnera ponadnarodowego.
Ostatni, IV Etap, po powrocie do kraju, to-w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie - realizacja strategii wejścia/powrotu na rynek pracy lub do systemu edukacji, a więc międzynarodowy egzamin z j. angielskiego (certyfikat TOEIC), wsparcie mentora i pośrednictwo pracy.
Przez cały okres wsparcia w Etapach II-IV, przyporządkowany do każdej z 10-osobowych grup mentor w IPD zbierze od uczestników dane w odniesieniu do nabywanych przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych i na podstawie indywidualnych z nimi spotkań, dokumentów z poszczególnych form wsparcia oraz opinii prowadzących te wsparcia będzie mierzył na bieżąco postęp w osiąganiu celu projektu.
Realizacja: II’2018 - X’2019, w ramach 2 naborów, po 20 uczestników w naborze: I nabór: II - XI’2018,II nabór:XII’2018 - IX’2019.

Więcej o projekcie w zakładce: Projekty – Projekt PO WER 4.2 II edycja