Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:
MŁODZI I AKTYWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY - II EDYCJA
(w ramach PO WER 1.2.1)

Projekt skierowany jest do zamieszkałych (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób z kategorii NEET, w wieku 15 – 29 lat, mających status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP. W grupie tej - podczas rekrutacji – preferowane będą osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, niskimi kwalifikacjami i niskimi dochodami, spoza stolic powiatów, pozbawione opieki nad dzieckiem i kobiety.
Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:
1.    Indywidualny coaching, w formie doradztwa zawodowego, polegający na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,
2.    Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,
3.    Kurs j. angielskiego (TOEIC) zakończony międzynarodowym egzaminem (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),
4.    Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji
5.    Indywidualne pośrednictwo pracy.
Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i indywidualne pośrednictwo pracy oraz co najmniej jedna forma wsparcia wskazana w punktach 2 - 4. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.
Projekt realizowany w okresie VII’2020 - II’2022, w ramach 2 naborów (po 45 uczestników w naborze) - I nabór: VII’2020 – IV’2021, II nabór: IV’2021 - I’2022.
Celem projektu jest:
•   uzyskanie kwalifikacji przez minimum 50% spośród wszystkich uczestników,
•  doprowadzenie do zatrudnienia minimum 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci) i minimum 65% uczestników nienależących do w/w grup.

    

Projekt nr POWR.01.02.01-28-0025/19:
„Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy – II edycja”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Wartość projektu ogółem: 1.487.912,40 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.487.912,40 zł
Dofinansowanie projektu: 1.413.516,78 zł
 
Więcej o projekcie w zakładce: Projekty: PROJEKT PO WER 1.2.1 II EDYCJA