Podmiot decydujący się na przynależność do Iławskiej Izby Gospodarczej zobowiązany jest zapoznać się z treścią statutu i wypełnić jednostronicową, krótką Deklarację członkowską, do której załącza kopię wpisu (ewidencja działalności gospodarczej lub KRS) zezwalającego na prowadzenie działalności gospodarczej oraz opłacać składki.