Iławska Izba Gospodarcza realizuje projekt:

MŁODZI I AKTYWNI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

(w ramach PO WER 1.2.1)

Projekt jest skierowany do zamieszkujących (wg Kodeksu Cywilnego) powiaty iławski i ostródzki osób z kategorii NET, w wieku 15 – 29 lat, mających status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP. W grupie tej - podczas rekrutacji – preferowane będą osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i z niepełnosprawnościami.

Zindywidualizowane wsparcie udzielane będzie na podstawie identyfikacji potrzeb, w zawodzie wybranym przez uczestnika w ramach spotkania z 3-osobowym zespołem (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy). W zależności od zapisów w opracowanym w ramach tego spotkania Indywidualnym Planie Działania (IPD), uczestnik będzie mógł skorzystać z kolejnych, n/w rodzajów wsparcia:

1. Indywidualny coaching, w formie mocno zindywidualizowanego doradztwa zawodowego, polegającego na towarzyszeniu uczestnikowi podczas korzystania z pozostałych, ujętych w IPD rodzajów wsparcia,

2. Kurs zawodowy w wybranej w IPD profesji,

3. Kurs języka angielskiego zakończony międzynarodowym egzaminem TOEIC (dla uczestników, u których wybór zawodu w IPD uzasadni to wsparcie),

4. Staż zawodowy w wybranej w IPD profesji,

5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Wsparciem obligatoryjnym będą: określenie ścieżki zawodowej w IPD, indywidualny coaching i indywidualne pośrednictwo pracy. Udział w pozostałych formach wsparcia uzależniony będzie od ustaleń poczynionych na etapie opracowywania IPD.

Projekt realizowany w okresie IX’2018-V’2020, w ramach dwóch naborów: I nabór w okresie IX’2018–VI’2019 dla 45 uczestników, II nabór: w okresie VII’2019–IV’2020 dla 45 uczestników.

Celem projektu jest doprowadzenie minimum 45 spośród 90 wszystkich uczestników do uzyskania kwalifikacji oraz do zatrudnienia: na poziomie minimum 40% spośród uczestników z grupy w najtrudniejszej sytuacji (osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach i z niepełno sprawnościami) i na poziomie minimum 55% dla pozostałych uczestników.

Projekt nr POWR.01.02.01-28-0038/18:

„Młodzi i aktywni na lokalnym rynku pracy”
jest realizowany w ramach umowy podpisanej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Wartość projektu ogółem: 1.389.124,08 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.389.124,08 zł

Dofinansowanie projektu: 1.319.667,87 zł

 

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji do projektu

2) Formularz rekrutacyjny

a) Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - bezrobotny BAEL

b) Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - bierny zawodowo

 

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ IŁAWA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO IŁAWA

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA - OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA ŚCIEŻKI ZAWODOWEJ OSTRÓDA

INDYWIDUALNE ROZMOWY W CELU OKREŚLENIA POZIOMU JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSTRÓDA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/POWER/1.2.1

Data publikacji 19.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/POWER/1.2.1

Data publikacji 22.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/POWER/1.2.1

Data publikacji 22.10.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/POWER/1.2.1

Data publikacji 09.11.2018r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Zapytania ofertowego-opisu przedmiotu zamówienia)

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna RODO