Iławska Izba Gospodarcza (Lider) i Szkoła Językowa „4 Languages” (Partner) realizują projekt:
MOBILNI I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY
Projekt PO WER 4.2

Partnerzy, tj. Iławska Izba Gospodarcza i Szkoła Językowa „4 Languages” przystępując do realizacji projektu postawili sobie za cel, aby z 40 zaliczanych do grupy NEET bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców powiatów iławskiego i ostródzkiego w wieku 18-35 lat przynajmniej 37 weszło bądź powróciło na rynek pracy lub do systemu edukacji. Chcą oni to osiągnąć stwarzając warunki tym osobom do nabycia kompetencji zawodowych w 1 z 4 zawodów branży gastronomiczno-hotelarskiej i kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w językach obcych, informatyczne, społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się). Proces dojścia do tego celu podzielono na IV Etapy. Po wyłonieniu osób szczególnie potrzebujących wsparcia, a jednocześnie najbardziej zmotywowanych, w ramach II Etapu osoby te przygotują się do mobilności ponadnarodowej poprzez wsparcie psychologiczne, kurs zawodowy w wybranej przez siebie profesji, informatyczny oraz kursy: j. angielskiego i j. hiszpańskiego, tj. języka miejsca odbywania zagranicznych staży(Granada-Andaluzja). Przed wyjazdem grupa przejdzie również przygotowanie kulturowe. III Etap, to 70-dniowy pobyt za granicą, który wypełni: 50 dni staży w wybranych restauracjach/hotelach (8h/dzień), a pozostałe dni i czas: zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, przygotowane przez partnera ponadnarodowego. Ostatni, IV Etap, po powrocie do kraju, to - w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie - realizacja strategii wejścia/powrotu na rynek pracy lub do systemu edukacji, a więc międzynarodowy egzamin z j. angielskiego (certyfikat TOEIC), wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego oraz miesięczny staż w wybranym na początku wsparcia zawodzie. Przez cały okres wsparcia w Etapach II-IV, przyporządkowany do każdej z 10-osobowych grup mentor krajowy, a podczas mobilności ponadnarodowej w ramach III Etapu również mentor partnera ponadnarodowego, w IPD zbierze od uczestników dane wejściowe w odniesieniu do nabywanych przez nich kompetencji zawodowych i kluczowych i na podstawie indywidualnych z nimi spotkań oraz dokumentów z poszczególnych form wsparcia oraz opinii prowadzących te wsparcia będzie mierzył na bieżąco postęp w osiąganiu celu projektu. Projekt realizowany w okresie II’2016-IX’2017,w ramach 2 naborów po 20 uczestników w naborze: I nabór: II-XI’2016, II nabór: XI’2016-VIII’2017.

Projekt nr  WND-POWR.04.02.00-00-0134/15
realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 304 189,28 PLN

 

Dokumenty rekrutacyjne projektu do pobrania:

1) Regulamin rekrutacji do projektu

2) Formularz rekrutacyjny

a) Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie bezrobotny (BAEL)

b) Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego - Oświadczenie bierny zawodowo

 

REKRUTACJA (IŁAWA - II NABÓR)

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu iławskiego, odbędą  się w siedzibie Iławskiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Jana III Sobieskiego 37A w Iławie dniach:

1.      19.01.2017r. w godz. 15.30-21.30

2.      21.02.2017r. w godz. 15:30-19:30

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu oraz punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I i II etapu rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

Skład Komisji rekrutacyjnej - Iława:

Marek Słociński – koordynator projektu

Agnieszka Luczek - mentor

Edyta Surdykowska - psycholog

Joanna Szmycińska – doradca zawodowy

Piotr Konopka – lektor j. angielskiego

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - II NABÓR

Osoby, które zakwalifikowały się do Projektu (Lista rankingowa - poz. 1-10) zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 01 marca 2017 roku, godzina 12:00, do siedziby Iławskiej Izby Gospodarczej w Iławie,  przy ul. Sobieskiego 37A.

 

REKRUTACJA (OSTRÓDA - II NABÓR)

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu ostródzkiego, odbędą  się w siedzibie Szkoły Językowej ,,4 Languages”  przy ulicy Kolejowej 14 w Ostródzie w dniach:

1.      31.01.2017r. w godz. 15.30-20:30

2.      27.02.2017r. w godz. 16:00-21:00 

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu i punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I oraz II rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

 

Skład Komisji rekrutacyjnej - Ostróda:

Nicolas E. T. Weatherill – specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia

Magdalena Iciaszek - mentor

Mariola Niedoba - psycholog

Agnieszka Szymańska – doradca zawodowy

Piotr Konopka – lektor j. angielskiego

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - II NABÓR

 

AKTUALNOŚCI - REKRUTACJA (OSTRÓDA - I NABÓR)

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu ostródzkiego, odbędą  się w siedzibie Szkoły Językowej ,,4 Languages”  przy ulicy Kolejowej 14 w Ostródzie w dniach:

1.      01.04.2016r. w godz. 10.00-15.00

2.      02.04.2016r. w godz. 08.00-13.00

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu i punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I oraz II rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

Skład Komisji rekrutacyjnej - Ostróda:

Nicolas E. T. Weatherill – specjalista ds. rekrutacji i organizacji wsparcia

Magdalena Iciaszek - mentor

Mariola Niedoba - psycholog

Agnieszka Szymańska – doradca zawodowy

Iwona Sikorska – lektor j. angielskiego

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSTRÓDA - I NABÓR

 

AKTUALNOŚCI - REKRUTACJA (IŁAWA - I NABÓR)

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach II etapu rekrutacji dla Kandydatów do projektu z terenu powiatu iławskiego, odbędą  się w siedzibie Iławskiej Izby Gospodarczej, przy ulicy Jana III Sobieskiego 37A w Iławie dniach:

1.      22.04.2016r. w godz. 15.30-20.30

2.      27.04.2016r. w godz. 15.30-20.30

30-minutowe rozmowy kwalifikacyjne z 20 kandydatami składać się będą z 2 testów: określającego predyspozycje do udziału w projekcie i predyspozycje zawodowe oraz testu „językowego”, a także z 20 pytań nt. cech psychofizycznych. Po przeprowadzeniu rozmów i uwzględnieniu kryteriów dostępu oraz punktacji z I etapu, zostanie wyłoniona 10-osobowa grupa Uczestników projektu (Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację z etapu I i II etapu rekrutacji) oraz stworzona 5-osobowa lista rezerwowa.

Skład Komisji rekrutacyjnej - Iława:

Marek Słociński – koordynator projektu

Agnieszka Luczek - mentor

Mariola Niedoba - psycholog

Joanna Szmycińska – doradca zawodowy

Iwona Sikorska – lektor j. angielskiego

 

LISTA RANKINGOWA ZREKRUTOWANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU - IŁAWA - I NABÓR

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - IŁAWA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA ARCHIWALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA AKTUALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - P.P.H.U. "ROLMAX" SP. Z O.O.)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ZAJAZD "WIELKA ŻUŁAWA")

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STARY TARTAK - POKOJOWA)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STARY TARTAK - POMOC KUCHENNA)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA ARCHIWALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA AKTUALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR ( IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RESTAURACJA  U CZAPY - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RESTAURACJA U CZAPY - POMOC KUCHENNA 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE nr 2 IŁAWA - POMOC KUCHENNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - HOTEL PORT 110 IŁAWA - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - BAR BISTRO CENTRUM IŁAWA - POMOC KUCHENNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - FIRMA GASTRONOM|ICZNA SMAKOSZ IŁAWA - POMOC KUCHENNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - GRANDHOTEL TIFFI W IŁAWIE - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA -II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - SMOCZA JAMA W IŁAWIE - KELNER-BARMAN

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA - OSTRÓDA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - I NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA ARCHIWALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - I NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA AKTUALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RESTAURACJA KRESOWA - KELNER/BARMAN I

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RESTAURACJA "LALO" - KELNER/BARMAN II

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - BIURO TURYSTYCZNE EURO-CAR - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ II

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - BIURO TURYSTYCZNE MARCO - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - IŁAWA - I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY: STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - HOTEL PROMENADA - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ III

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA I NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (II ETAP - PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ) - WERSJA AKTUALNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR  ( IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY )

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - KAWIARNIA KAWA NA ŁAWĘ - KELNER

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - RESTAURACJA BIAŁA WRÓZKA - POMOC KUCHENNA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IVETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - BIURO PODRÓŻY DANA TRAVEL: PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - HOTEL WILLA PORT OSTRÓDA - KELNER-BARMAN

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE - OSTRÓDA - II NABÓR (IV ETAP - REALIZACJA STRATEGII AKTYWIZACJI UCZESTNIKÓW PO POWROCIE Z ZAGRANICY:STAŻ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - HOTEL WILLA PORT OSTRÓDA - PRACOWNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PREZENTACJA - POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU W GRANADZIE - HISZPANIA (GRUPA IŁAWSKA II NABÓR)

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/04.02/POWR/OS/2016

Data publikacji: 01.04.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/04.02/POWR/IŁ/2016

Data publikacji 11.05.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku i Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/04.02/POWR/IŁ/2016

Data publikacji 18.05.2016r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku)

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyniku postępowania

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 02/04.02/POWR/OS/2017

Data publikacji 27.02.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/04.02/POWR/IŁ/2017

Data publikacji 02.03.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyniku postępowania

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 02/04.02/POWR/IŁ/2017

Data publikacji 04.04.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania rynku i Załącznika nr 1)

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Informacja o wyniku postępowania

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 03/04.02/POWR/OS/2017

Data publikacji 04.05.2017r

Zapraszamy do składania oferty cenowej (wg podanego poniżej Rozeznania cenowego i Załącznika nr 1).

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3